ابن شهر آشوب
50 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر پروژه
زبان : فارسی
این بخش، مشتمل بر 3 عنوان کتاب، در 7 جلد میباشد که عبارتند از کتاب شریف«مناقب » «متشابه القرآن » و «معالم العلما» در سه علم اولی حدیث است، دومی تفسیر و سومی تراجم .