محقق شوشتری
47 بازدید
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1393
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر
زبان : فارسی
این پروژه شامل 14 عنوان در 60 جلد کتاب است که در یک کلمه واجد سه موسوعه می‌باشد در سه علم مهم: «بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغة » در علم حدیث، «النجعة فی شرح اللمعة» در علم فقه و «قاموس الرجال» در علم رجال همراه با سائر تالیفات مفید و متنوع ایشان مثل الأخبار الدخیلة، الأوائل با ترجمه، مواعظ و ترجمه الآیات البینات فی حقیقة بعض المنامات .